Az Általános Szerződési Feltételek hatályos és érvényes 2023.01.01-től.

1. A szolgáltató

Neve: Gulyás Imre E.V.
Székhely címe: 5350 Tiszafüred, Bán Zsigmond út 34.
Adószám: 67624977-1-36
EU adószám: HU67624977

A szolgáltatás elérhetőségei:

Email: ge@wurt.hu Minden nap 0-24-ig

Telefon:+36 30 8380807 Hétfőtől péntekig 8-15 között

Szerződés nyelve: magyar

E-mail: ge@wurt.hu

Tárhely szolgáltató: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-4

Weboldal: www.tarhely.com

E-mail: info@mhosting.hu

Tel.: +36 1 700 2323

2. A szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató ügyfelei (továbbiakban: Ügyfél) részére a www.wurt.hu honlapon meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a weboldalon közzétett érvényes árlistában, webshopban, árajánlat útján és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt feltételek szerint. A szolgáltatások online és személyesen is elérhetők. A személyes kapcsolattartásnak kiszállási díja van, melyet a weboldalon (www.wurt.hu) feltüntetünk, igény esetén az árajánlatban szerepeltetünk. Ügyviteli szolgáltatásaink kizárólag szakmai véleménynek minősülnek. Weboldal készítés során az ügyfél által kért, vagy feltöltött adatok, tartalmak valódiságáért, tartalmáért felelősséget nem vállalunk.

3. Az ÁSZF elfogadása

Az Megrendelő a megrendelt szolgáltatásról kiállított díjbekérő számla befizetésével aláírás nélkül is elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A Szolgáltatások megvalósításának feltétele, hogy a megrendelést követően megküldött díjbekérőben megjelölt összeget a Megrendelő megfizesse. Ezt követően a Szolgáltatások az előzetesen elfogadott e-mailben elküldött árajánlat alapján valósulnak meg.

A díjbekérőn megjelölt összeget, a díjbekérőn megjelölt határidőben ha az Ügyfél nem fizeti meg, úgy a szerződés érvénytelen. A megrendelt szolgáltatás ellenértéke kiegyenlíthető készpénzzel vagy banki átutalással, vagy a webshopon keresztül online fizetéssel. A rendszer üzembe helyezéséről a Szolgáltató e-mailben értesíti az Ügyfelet.

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megadott adatok valódiságát ellenőrizze. Amennyiben a szerződés megkötéséhez szükséges adatokat az Megrendelő nem, vagy hamisan adja meg, a szerződés érvénytelen.

A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem kötelezhető pénzvisszafizetésre. A díjbekérő alapján befizetett szolgáltatási díj a teljes díj 50%-a, mely kötbér. A szolgáltatás díjának másik 50%-a a megvalósításkor fizetendő.

A szerződéskötés időpontja, a megrendelés leadásának időpontja. A szerződés az árajánlatban jelzett időpontig tart. A Szolgáltatás rendes felmondási ideje mindkét fél részéről a szolgáltatás lejáratáig hátralévő időszak.

4. Kapcsolattartás

A Felek jelen szerződéssel kapcsoltban tett jognyilatkozataikat (pl. felszólítás; felmondás; elállás) a jelen szerződésben meghatározott e-mail címre küldött elektronikus levél útján is megtehetik.

5. Egyoldalú szerződésmódosítás

A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, ha a Szolgáltatás minőségi javítása érdekében ez szükséges, vagy ha azt jogszabályváltozás, hatósági döntés, vagy a körülményekben bekövetkezett lényeges változás indokolja. Amennyiben az egyoldalú lényeges módosítás a Megrendelő számára hátrányos rendelkezéseket tartalmaz, a Megrendelő a tájékoztatástól számított 10 napon belül további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a szerződést.

6. Kétoldalú szerződésmódosítás

A Szolgáltató jogosult kétoldalú módosítást kezdeményezni, ebben az esetben a Megrendelő részéről a nyilatkozattétel elmulasztása – mint ráutaló magatartás – a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével elfogadásnak minősül.

7. Változás a Megrendelő adataiban

A Megrendelő köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 5 napon belül elektronikus úton tájékoztatni a 1. pontban szereplő ügyfélszolgálati e-mail címen. A Szolgáltató az Ügyfél adatok megváltozására vonatkozó bejelentés elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, azonban az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti az Ügyféltől.

8. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”)
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

9. Rendelés menete

Az Ügyfél a www.wurt.hu weboldalon, vagy e-mailben a ge@wurt.hu e-mail címen egyedi ajánlatot kér. Az árajánlatot a Szolgáltató általánosan 2 munkanapon belül elküldi.

Ezt követően az Ügyfél e-mailben elfogadja az árajánlatot, megrendeli a szolgáltatást. A megrendelést követően elküldjük a szolgáltatási díj 50%-át tartalmazó díjbekérő számlát. Ennek a számlának a befizetésének megérkezését követően, az árajánlatban jelzett időpontig teljesítjük a megrendelést.

A webshopban történt vásárlással kapcsolatban a szolgáltatás teljes díja kiegyenlítésére kerül a megrendelő által. A munkát ez után kezdjük el.

10. Fizetési lehetőségek

Átutalás, bankkártyás (webshopban) és készpénzes fizetési lehetőség biztosított.


11. A megrendelések feldolgozása és teljesítés


Általános teljesítési határidő, a visszaigazolást követő 20 munkanapon belül. Az érvényes teljesítési határidő az árajánlatban szerepel, melyet az Ügyfél megrendelésével elfogad.

12. Elállás joga

Elállás esetén a szolgáltatás díja nem jár vissza az Ügyfélnek.


13. Garancia, jótállás

Weboldal készítés szolgáltatásra 6 hónap garanciát vállalunk. Amennyiben az Ügyfél hibájából adatvesztés, vagy bármilyen hiba történik, erre felelősséget, garanciát nem vállalunk.


14. Panaszkezelés

A Szolgáltató köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés
helyéről, módjáról. Panasz megtételének első lépése e-mailben jelezni a problémát az 1. pontban megjelölt e-mail címen, amely 30 napon belül megválaszolásra kerül.


15. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Szolgáltató és az Ügyfél a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a székhelynek megfelelő Bíróság/Törvényszék illetékességét.